Szukaj

Kategorie

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Producenci

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

$1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem magmot.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

&2. Sklep magmot.pl  jest prowadzony przez firmę:

Firma Usługowo Handlowa
Zenon Magoń

Husów 410

37-121 Husów
Nip. 8151206293
Regon 691616585

&3. Adres do korespondencji:

Zenon Magoń

Husów 410

37-121 Husów

tel. : +48 606502521; +48 606550800; +48 726490238

e-mail: sklep@magmot.pl

&4. Zakup w sklepie internetowym magmot.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

&5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

&6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

&7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie , w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

&8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma Usługowo Handlowa Zenon Magoń zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

&9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

&10. Firma Usługowo Handlowa Zenon Magoń zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

&11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym magmot.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

&12. Gwarancja Rękojmia
1.  Jako Kupujący jesteś objęty gwarancją lub rękojmią sprzedawcy przez okres 2 lat.
2.  Wszystkie ujawnione w tym okresie wady i usterki  fabryczne będą  usunięte poprzez naprawę 
     lub  wymianę towaru.
3.  Gwarancją rękojmią nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego montażu, eksploatacji.
     O uznaniu lub nieuznaniu będzie decydowała ekspertyza co do powstania przyczyny awarii
4.  Elementy elektroniczne są objęte gwarancją- jednak o uznaniu lub nie będzie decydowała zawsze ekspertyza
     co do powstania przyczyny awarii. Dlatego zaleca się, aby podjęcie o decyzji montażu; jak również sam montaż
    przeprowadzał wyspecjalizowany zakład. Częste są przypadki, że np. niewłaściwe napięcie w obwodzie zasilania,
    zwarcia przepięcia powodują trwałe uszkodzenia nowej elektroniki.
5. Opis procedury reklamacyjnej:  

 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@magmot.pl , 
 lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
 reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        - Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail , tel Kupującego,
        - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 
Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty
 tradycyjnej.
    Jeżeli merytoryczna część reklamacji zostanie uznana należy odesłać przedmiot reklamacji wraz z dowodem 
zakupu.
    Po uznaniu reklamacji jej przedmiot jest naprawiony lub wymieniony na nowy  i odesłany Kupującemu – połączone
 jest to ze zwrotem kosztów najtańszej przesyłki oferowanej za ten przedmiot na aukcjach sprzedającego.
    W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na identyczny strony uzgadniają wysyłkę innego 
towaru lub zwrot kosztów zakupu kupującemu.

6.  Dowód zakupu – dowodem zakupu jest paragon z kasy fiskalnej bądź Faktura VAT; jeżeli paragon zaginął 
     Kupujący chcąc zareklamować towar musi w inny wiarygodny sposób udowodnić zakup przedmiotu 
     u sprzedającego (e-mail z allegro,  wyciąg z konta potwierdzający wpłatę itp. Dokumenty. Ponadto krótkie
     pisemne oświadczenie, o zaginięciu paragonu fiskalnego  wydanego przez (nawa firmy u samej góry) tytułem
     zapłaty za towar (nazwa towaru) opiewającego na kwotę – czego dowodem jest (dowody opisane wyżej);
      wraz z danymi osobowymi kupującego, adresem i czytelnym podpisem.
7.  Uznanie reklamacji zwykle odbywa się po analizie uszkodzeń przedmiotu – w związku z tym ewentualne zwroty
     kosztów odbędą się po jej uznaniu na konto kupującego – nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
8.  W przypadku nieuznania reklamacji jej przedmiot jest do dyspozycji Kupującego i może on dochodzić swoich
      racji zgodnie z Polskimi regulacjami prawnymi.

&13  Odstąpienie od umowy przez kupującego
1.  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący konsument
      może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2.  Aby odstąpić od umowy, należy złożyć  Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc
     na adres e-mail:sklep@magmot.pl   lub listownie na adres firmy (poniżej)     - sprzedający musi potwierdzić  otrzymanie takiej informacji.
Można skorzystać z poniższego wzoru

Firma Usługowo Handlowa Zenon Magoń
Husów 410
37-121 Husów
NIP 8151206293

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy 
……….…………………………………………………………………………………………………………., 
numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy  ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres           ………………………………………………………….
Telefon kontaktowy………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Numer konta do zwrotu środków za towar………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

3.   Od momentu złożenia oświadczenia woli odstąpienia od umowy konsument ma 14 dni na odesłanie towaru 
     w stanie niezmienionym (nie może nosić jakichkolwiek śladów montażu czy użytkowana) wraz z dowodem
     zakupu (&12 p.6) na poniższy adres:

Firma Usługowo Handlowa Zenon Magoń
Husów 410
37-121 Husów
606502521

4.  Sprzedający ma 14 dni na zwrot kosztów związanych z zakupem towaru – termin ten jednak może zostać
     przedłużony jeżeli  towar przez kupującego został wysłany, a sprzedający jeszcze go nie otrzymał.
5.  Koszty przesyłek –  koszt odesłania towaru ponosi kupujący; Sprzedający zwraca kupującemu kwotę za towar
     wraz z kosztem najniższej oferowanej w danej aukcji przesyłki.
6.  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem – wszystkie środki przelewane są na konto Kupującego
     po sprawdzeniu towaru.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) 

    w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
     poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
     odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje 
    kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
    lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
    do użycia;
e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
    opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
     zostało otwarte po dostarczeniu;
f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
    nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
    sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
    rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
    konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, 
    lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo 
    odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
    w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
    samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
    kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
     rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po 
     poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


  &14Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

     i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

    Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji
 i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze 
 Handlowej.  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod
 następującym adresem: www.uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

&15. Firma Usługowo Handlowa Zenon Magoń wystawia na zakupiony towar paragon lub fakturę VAT na życzenie. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

&16. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, osobisty odbiór towaru jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.